Jochonar Gaan lyrics

Jochonar Gaan lyrics by Chirkut

Jochonar Gaan lyrics

Title:Jochonar Gaan
Band:Chirkut
Raater o akashe chad eka jage re
Kon quashay dheke diye jay tar
Ponchomi shukh ar purnima chad
Raater o akashe chad eka jage re
Purnima bohu dur onek raat
Jaga baki acche tar
Odike akash pothe
Megher odhikar
Porobashi chad tai shei hotasha niye
Eka jage re
Eka chad eka raat
Ke jeno peteche fad
Jochonar dekha nai
Ami o tader moto
Ki khuje jai
Nai chad nai raat
Tobu o golpo niye eka haati re

Leave a Comment