Ei Shahor Nangan Rangamaitta  Lyrics

Ei Shahor Nangan Rangamaitta  Lyrics

Ebong Paharer Gaan Lyrics

এই শহর নাঙ্গান রাঙামাত্যা

এই শহর নাঙ্গান রাঙামাত্যা

এই জাগা মে মুই থাং

এই জাগাগান দেগংগে দোল

তারে দো মুইহোস ফাং

বেইন্যা অলে ফুগহেত্যা

রাঙাবেলান ফরসিদায়

ফরামৌনে আম্মক হইনে

রাঙাবেলান রিনি চায়

নীল আগাজত মেঘমালা

চেরহিত্যা বরগাং…

এই জাগাগান দেগংগে দোল

তারে দো মুইহোস ফাং

রাঙামাত্যা রাঙামাদি

Ei Shahor Nangan Rangamaitta  Lyrics,

রাঙা মাইনজ্য মন

গাভুর মাইনজ্যে ভারী দোল দে

পরী মাইনজ্য সং

মুরামুরিএই জাগাগান

এই পিত্তিমার সর্গচান…

এই জাগাগান দেগংগে দোল

Ei Shahor Nangan Rangamaitta  Lyrics,Join Our Facebook Page

Ei Shahor Nangan Rangamaitta  Lyrics,Aji Jhorer Rate Lyrics

Ebong Paharer Gaan Lyrics,

এই শহর নাঙ্গান রাঙামাত্যা লিরিক্স,

এই শহর নাঙ্গান রাঙামাত্যা লিরিক্স,

এই জাগা মে মুই থাং লিরিক্স,

তারে দো মুইহোস ফাং লিরিক্স,

Leave a Comment