Bhora Chaade Lyrics

Bhora Chaade  Lyrics by Lalon Band

alon Band is a rock, Bengali folk music band.

 

The band was formed in Khulna in 2001.

 

Members:

 

Nigar Sultana Sumi

 

Julkar Naim Ratul

 

Rafi Islam

 

Ashraf Ahmed Turjo

 

Thein Han Maung Titi

 

 

Bhora Chaade  Lyrics by Lalon Band

Title:Bhora Chaade
Band:Lalon Band
Sotto kaje kew nai raji
Sobi dekhi tanana na
Jat gelo jat gelo bole
Eki ajob karkhana
Asbar kale tumi ki jat sile, ese tumi ki jat nile
Ki jat hobe jabar kale, se kotha vebe bolo na
Brammon chondal chamar muchi
Ek jole sob hoy go suchi
Dekhe sune hoy na ruchi
Jome to kawke charbe na
Gopone je bessar vat khay tate dormer ki khoti hoy
Lalon bole jat kare koy e vromo to gelo na
Sotto kaje kew nai raji
Sobi dekhi tanana na
Jat gelo jat gelo bole
Eki ajob karkhana
Asbar kale tumi ki jat sile, ese tumi ki jat nile
Ki jat hobe jabar kale, se kotha vebe bolo na
Brammon chondal chamar muchi
Ek jole sob hoy go suchi
Dekhe sune hoy na ruchi
Jome to kawke charbe na
Gopone je bessar vat khay tate dormer ki khoti hoy
Lalon bole jat kare koy e vromo to gelo na
Sotto kaje kew nai raji
Sobi dekhi tanana na
Jat gelo jat gelo bole
Eki ajob karkhana

Leave a Comment